Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου της MC BUILDINGS A.E.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (στο εξής, η «Πολιτική») αφορά στις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από την MC BUILDINGS A.E. , η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Ψαρρών 1 & Παλλάδος Αθηνάς 43, 15351, Παλλήνη, Αττική, τηλ.: 210 6230701, e-mail: info@mcbuildings.com, όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή συνδέεστε σε αυτόν, www.mcbuildings.gr υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1. Λίγα λόγια για τον ιστότοπο www.mcbuildings.gr

Ο ιστότοπος www.mcbuildings.gr είναι ο ιστότοπος της MC BUILDINGS A.E. (στο εξής, η «Εταιρεία»).

Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας υποβάλλονται σε επεξεργασία και τηρούνται σε αρχείο με ευθύνη της Εταιρείας.

2. Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αφορά στα προσωπικά στοιχεία φυσικών προσώπων, ιδιωτών ή επαγγελματιών, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου κ.λπ. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναγνωριστεί η ταυτότητα του επισκέπτη του ιστοτόπου. Στο εξής τα στοιχεία αυτά αναφέρονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «δεδομένα».

3. Τι είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, γνωστοποίηση με διαβίβαση των δεδομένων, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτισης ή συνδυασμού, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενός φυσικού προσώπου.

4. Τι δεδομένα συλλέγουμε;

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας:

Ενδέχεται να συλλέξουμε τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εάν συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας. Αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι τα εξής:

  • ονοματεπώνυμο
  • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • τηλέφωνο
  • οποιοδήποτε ελεύθερο κείμενο πληκτρολογήσετε

5. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των υπηρεσιών που προβλέπονται στον ιστότοπο www.mcbuildings.gr και, συγκεκριμένα, α) για την επικοινωνία μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας ( www.mcbuildings.gr ) β) για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου πραγματοποιείται στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών ή βασίζεται στη συναίνεση του χρήστη ή στα αναγκαία βήματα πριν τη σύναψη σύμβασης.

7. Ποιοι είναι οι παραλήπτες των δεδομένων σας;

Παραλήπτες των δεδομένων σας είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας, καθώς και εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και με βάση τις οδηγίες μας, δηλ., η εταιρεία που μας παρέχει υπηρεσίες Πληροφορικής.

Επιπλέον, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας όταν αυτό ζητείται ρητά ή επιβάλλεται από τη νομοθεσία.

8. Πώς διασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία έχουν συμφωνήσει με την Εταιρεία εγγράφως και έχουν δεσμευτεί συμβατικά:

  • να τηρούν την εμπιστευτικότητα,
  • να μην διαβιβάζουν δεδομένα σε τρίτους χωρίς την έγγραφη άδειά μας,
  • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων,
  • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ειδικά, με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

9. Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας κοινοποιείτε αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας;

Διαγράφουμε τα δεδομένα που μας έχετε κοινοποιήσει τρία (3) χρόνια μετά την κοινοποίησή τους.

11. Είναι τα δεδομένα σας ασφαλή και προστατευμένα;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας κοινοποιείτε. Έχουμε λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουμε και να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε μορφή τυχαίας ή δόλιας επεξεργασίας.

Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), προκειμένου να διασφαλίζουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπό μας και στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Αυτά τα μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων σας έχουν μόνο άτομα εξουσιοδοτημένα από εμάς, εργαζόμενοί μας και συνεργάτες μας, αποκλειστικά για τους προαναφερόμενους σκοπούς (βλ. ερώτηση 5).

12. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασηςστα δεδομένα σας.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από εμάς σχετικά με την επεξεργασία ή μη των δεδομένων σας. Εάν επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, τον τύπο δεδομένων που τηρούμε, τους παραλήπτες, τις περιόδους τήρησης, την αυτοματοποιημένη ή μη λήψη αποφάσεων από εμάς, καθώς και για άλλα δικαιώματά σας, όπως η διόρθωση, η διαγραφή και ο περιορισμός επεξεργασίας. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων.

Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα στα δεδομένα σας, μπορείτε να μας ζητήσετε να το διορθώσουμε (για παράδειγμα, να διορθώσουμε το ονοματεπώνυμό σας ή να αλλάξουμε τον αριθμό τηλεφώνου σας).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας / δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε κοινοποιήσει, εφόσον δεν είναι απαραίτητα για τους προαναφερόμενους σκοπούς ή εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας εφόσον αυτό αποτελεί τη μοναδική νόμιμη βάση επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή οποιαδήποτε δεδομένα μας έχετε κοινοποιήσει ή να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσηςστην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, στην οποία περίπτωση θα σταματήσουμε την επεξεργασία εάν δεν συντρέχουν άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας.

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να μας στείλετε αίτημα στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας ( Ψαρρών 1 & Παλλάδος Αθηνάς 43, 15351, Παλλήνη, Αττική, Ελλάδα) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας (info@mcbuildings.com) με θέμα «Άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης/διόρθωσης/διαγραφής/φορητότητας/περιορισμού/εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ή στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου μας.

14. Πότε θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας;

Θα απαντήσουμε δωρεάν το συντομότερο δυνατόν στο αίτημά σας και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Ωστόσο, εάν το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή εάν υποβάλετε μεγάλο αριθμό αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός ενός (1) μήνα σε περίπτωση που χρειαζόμαστε παράταση δύο (2) επιπλέον μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Εάν τα αιτήματά σας είναι εμφανώς αβάσιμα ή υπερβολικά, ειδικά λόγω της επαναλαμβανόμενης φύσης τους, η Εταιρεία δύναται να επιβάλει μια εύλογη χρέωση, συνυπολογίζοντας τα διοικητικά έξοδα για την παροχή των πληροφοριών ή τη διεκπεραίωση της ενέργειας που ζητείται, ή να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα τεκμηριώνοντας την άρνησή της.

15. Πώς μπορείτε να ενημερωθείτε για την πρόοδο των αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο +30 210 6230701 (Γραμματεία).

16. Προβαίνουμε σε λήψη αποφάσεων και σε κατάρτιση προφίλ βασιζόμενοι αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Δεν προβαίνουμε σε λήψη αποφάσεων ούτε σε κατάρτιση προφίλ βασιζόμενοι σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας.

17. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα ανηλίκων;

Σε γενικές γραμμές, δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων σας προτού συνδεθείτε στις υπηρεσίες του ιστοτόπου μας. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει δεδομένα παιδιού κάτω των 16 ετών χωρίς να ικανοποιείται η παραπάνω προϋπόθεση, θα διαγράψουμε τα εν λόγω δεδομένα το συντομότερο δυνατόν.

18. Ποια είναι η ισχύουσα νομοθεσία για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, καθώς και το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

19. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε εάν παραβιάζουμε την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Για θέματα που αφορούν στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας κοινοποιείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Αναφορικά με τις δικαιοδοσίες της Αρχής και την υποβολή καταγγελιών, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Αρχής (www.dpa.gr > Δικαιώματα Πολιτών > Υποβολή Καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων) όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες.

20. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε απαιτείται. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα σας ενημερώσουμε δημοσιεύοντας τις εν λόγω αλλαγές σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου μας, προτού τεθούν σε ισχύ, ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο. Σας παροτρύνουμε να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική, για να γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της. Η διεύθυνσή μας είναι Ψαρρών 1 & Παλλάδος Αθηνάς 43, 15351, Παλλήνη, Αττική, Ελλάδα, τηλ.: +30 210 6230701, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@mcbuildings.com .

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Συντονιστή Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, στο τηλέφωνο +30 210 6230701, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Ψαρρών 1 & Παλλάδος Αθηνάς 43, 15351, Παλλήνη, Αττική, Ελλάδα, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mcbuildings.com.